Tag: resurssiviisausohjelma

Pohjavesi on yksi Siilinjärven tärkeimmistä luonnovaroista

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , , ,

Siilinjärvi on aloittanut resurssiviisausohjelman valmistelun maanantaisessa ensimmäisessä työpajassa. Paikalla oli hyvä joukko pohtimassa, mitkä ovat juuri Siilinjärven tavoitteet resurssiviisaustyössä. Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen avasi tilaisuuden ja projektivastaava Laura Kortelainen alusti, mistä resurssiviisaustyössä on kysymys. Aiheeseen johdatteli myös Motivan Salka Orivuori kannustaen kuntia pohtimaan tulevaisuutta resurssiviisauden näkökulmasta. Hän toi myös esille hyviä esimerkkejä muista kunnista.

Paikalle tullut mukavan kokoinen joukko pääsi pohtimaan kunnan tavoitteita viidelle osa-alueelle. Energian tuotannon ja kulutuksen osalta esille nousivat mm. kunnan omien kiinteistöjen käyttö ja energiatehokkuus sekä hajautettu energiantuotanto eri raaka-aineilla. Huomionarvoista on, että jo nyt suurin osa kunnan käyttämästä kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla. Keskusteluissa tunnistettiin energiaverkkojen muuttumiseen ja digitaalisuuteen liittyviä mahdollisuuksia sekä puolueettoman energianeuvonnan tärkeys kunnan toimijoille, kuntalaisille ja yrityksille.

Liikkumisen ja yhdyskuntarakenteen osalta keskusteluun nousivat paremmat julkisen liikenteen yhteydet työmatkojen taittamiseen, liikkumisen muotojen mutkaton yhdistäminen toisiaan tukeviksi sekä yksityisautoilusta julkiseen liikenteeseen siirtymiseen kannustaminen. Yhtenä tekona muiden mukana esitettiin kunnan työntekijöiden työtehtäviin liittyvän liikkumisen muuttamista esimerkiksi sähköavusteisille polkupyörille.

Kulutuksen vähentäminen ja materiaalikiertojen parantaminen herätti ehdotuksia tavaralainaamosta ja yhteiskäyttöautoista. Julkiset hankinnat ja hankintaosaaminen nousivat myös tärkeiksi huomioitaviksi asioiksi kuten myös erilaisten maamassojen ja purkumateriaalien parempi ja koordinoitu hyödyntäminen. Samalla keskusteltiin vilkkaasti elinkaarirakentamisesta, vähähiilisestä rakentamisesta ja tilojen muunneltavuudesta. Myös jätteiden parempi lajittelu ja erilaiset digitaaliset ratkaisut pohdituttivat läsnäolijoita.

Ruuan tuotannon ja kulutuksen päästöt sekä lähiruoka ja ruokahävikin vähentäminen kirjattiin ylös huutomerkkien kanssa. Mahdollisuus paikallisen biokaasun tuotantoon joko lämmityksen ja sähkön tuotannon tapana tai liikennebiokaasuna herätti monenlaisia ajatuksia ja siinä nähtiin myös mahdollisuuksia maatiloille. Ryhmissä keskusteltiin myös luomutuotannon lisäämisestä sekä paikallisten pienten tuottajien pääsemisestä mukaan kunnan ruokahankintoihin.  Ylijäämäruuan ”Happy Hours” lounaspaikoissa aiheutti jo hymynvärettä kasvoille. Kannatettava idea!

Veden käytön ja luonnonvesien teemasta keskusteltaessa ryhmät olivat lähes yksimielisiä hyvälaatuisen pohjaveden tärkeydestä. Siilinjärvellä nautitaan vesilasissa hyvää pohjavettä, mutta pohjavesiin kohdistuu myös riskejä, joten tavoite kaikkien pohjavesialueiden hyvästä tilasta on tärkeää saada yleiseen tietoisuuteen. Luonnonvesien tila herätti yhteistä huolta niin yritysedustajien kuin paikalla olevien kuntalaistenkin osalta. Vesien tila sekä vesiin liittyvät elinkeinot ja virkistysarvot koettiin erittäin tärkeiksi ja ne ovat varmasti myös nousemassa Siilinjärven resurssiviisausohjelmaan.

Maanantain työpaja oli resurssiviisausohjelman työstön ensimmäinen tapahtuma. Jos et ollut vielä paikalla ja haluat työhön osallistua, ei hätää mukaan pääsee vielä. Seuraavat työpajat järjestetään 26.2 ja 26.3. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Resurssiviisausyötä Siilinjärvellä viedään eteenpäin maakunnallisen KierRe -hankkeen avustamana.

Tervetuloa resurssiviisaustyön aloitustyöpajaan 21.1.2019 Siilinjärven kunnantalolle

Laura Leppänen Ajankohtaista Avainsanat: , , , , , , , ,

Siilinjärvellä aloitetaan resurssiviisausohjelman laatiminen kunnalle ja haluamme mukaan juuri teidät!
Tervetuloa kaikille avoimeen resurssiviisaustyön aloitustyöpajaan
21.1.2019 Siilinjärven kunnantalolle klo 12-16

Aiheeseen johdattaa Motivan orientaatioluento, jonka jälkeen alkaa varsinainen työpajatyöskentely. 
Alun yhteisen orientaation jälkeen jakaudumme teemakaistojen mukaisiin pienryhmiin.

Resurssiviisaustyön teemakaistat Siilinjärvellä ovat:
Energiantuotanto ja -kulutus
Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
Kulutus ja materiaalikierrot
Ruoan tuotanto ja -kulutus
Vedenkäyttö ja luonnonvedet

Toivomme, että miettisitte etukäteen, mihin teemakaistaan haluatte osallistua.

Lisäksi 26.2. ja 26.3.2019 järjestetään jatkotyöpajat, joissa työstetään resurssiviisausohjelmaa eteenpäin.

Lisätietoja antaa projektivastaava Laura Kortelainen, p. 044 729 1204, laura.kortelainen(at)siilinjarvi.fi

Rohkeasti kohti päästötöntä, jätteetöntä ja kestävän kulutuksen Kuopiota

Minna Kuuluvainen Ajankohtaista Avainsanat: ,

Kuopion kaupunginhallitus esittää Kuopion resurssiviisausohjelman hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. Kuopio on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävän kulutuksen tasoa vuoteen 2050 mennessä.

Resurssiviisausohjelma sisältää kuusi teemaa, joiden sisällä on määritetty teemakohtaiset visiot vuodelle 2050, tavoitteet vuodelle 2030 ja mittarit sekä toimenpidekokonaisuudet tavoitteiden toteuttamiseksi. Teemat ovat energian tuotanto ja kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruoantuotanto ja kulutus, veden käyttö ja luonnonvedet sekä hyvinvointia luonnosta.

Energiantehokkuutta pyritään parantamaan edelleen monin tavoin tuotannossa ja käytössä. Kaupunki haluaa edistää sähkö- ja biokaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttöä fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamiseksi. Lisäksi liikenteen päästöjä pyritään vähentämään mm. kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä lisäämällä. Yksi tavoitteista on olla Suomen paras sähköpyöräilykaupunki vuoteen 2030 mennessä.

Ruoan tuotannossa ja kulutuksessa pyritään lähi- ja luomuruoan käyttöön sekä ruokahävikin puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Kuopiossa halutaan toimia vesivastuullisesti ja alueen kansainvälisesti vahva vesiosaaminen halutaan hyödyntää uuden yritystoiminnan luomisessa. Kuopion poikkeuksellisen monipuolinen luonto antaa edellytykset tavoitella Suomen johtavan kaupungin asemaa virkistyspalveluiden käytön ja luontolähtöisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Resurssiviisausohjelman sisältöä on ideoitu vuoden aikana teemakohtaisissa asiantuntijaryhmissä sekä erillisissä tapaamisissa ja työpajoissa yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Ohjelman tehtävänä on ollut osaltaan koota eri toimijoiden tulevia kiertotalouteen ja resurssiviisauteen tähtääviä hankkeita. Ohjelmaan kerättiin ideoita myös asukkailta ja luottamushenkilöiltä kyselyjen avulla.

Kaupunginhallitus valitsi myös kiertotalouden painopistealueet Kuopion seudun kiertotalouspotentiaalin esiselvityksen tulosten pohjalta. Valitut painopistealueet ovat metsäbiomassaan pohjautuva kiertotalouden merkittävä vahvistaminen, teollisuuden kiertotalousratkaisujen kehittäminen, maatalouden kiertotalousratkaisut, infra- ja talonrakentamisen resurssitehokkuusratkaisut, materiaalikierrätyksen ja kiertotalouden palvelujen kehittäminen ja aktiiviset kokeilut sekä veteen, ilmaan ja prosessiteollisuuteen kohdistuvan kiertotalouden cleantech ja asiantuntemus.

Kuopio on valtakunnallisen resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien Finnish Sustainable Communities (FISU) -verkoston jäsen. Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, energiaa, tuotteita ja aikaa harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Vuoden 2017 alussa käynnistynyt kaksivuotinen Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hanke (KierRe) on vastannut Kuopiossa resurssiviisaustyön koordinoinnista.

Lisätietoja:

projektivastaava
Minna Kuuluvainen, puh. 044 187 2148, [email protected]

ympäristöjohtaja
Tanja Leppänen, puh. 044 718 2141, [email protected]