KierRe-hanke Siilinjärvellä

Hankkeen tavoitteena on mm. vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Resurssiviisaassa kunnassa käytetään luonnonvaroja, energiaa ja raaka-aineita mahdollisimman järkevällä ja kestävällä tavalla sekä suositaan palveluiden käyttöä asioiden omistamisen sijaan, ja siihen pyrimme myös Siilinjärvellä. Tavoitteenamme on kannustaa kuntaa, alueen yrittäjiä ja kuntalaisia kohti ekologisesti kestävää ja resurssiviisasta elämää.

Siilinjärvellä selvitetään mm. kiinteistöjen ja infran energiatehokkuuden parantamista, ruokahuollon hävikin vähentämistä, vaihtoehtoisia energiamuotoja kiinteistöissä, hankintojen ympäristövastuullisuutta, jätteiden ja tavaran kierrättämisen tehostamismahdollisuuksia sekä alueen biotalousmahdollisuuksia. Hankkeessa laaditaan Siilinjärvelle resurssiviisausohjelma, jota pyritään työstämään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet eri osa-alueille, nimetään osa-alueiden vastuutahot ja seurataan tavoitteiden toteutumista erilaisilla mittareilla. Tavoitteena on, että resurssiviisaustyö jää elämään ja etenemään kunnassa hankkeen jälkeenkin.

 

Pohjavesi on yksi Siilinjärven tärkeimmistä luonnonvaroista

Siilinjärvi on aloittanut resurssiviisausohjelman valmistelun maanantaisessa ensimmäisessä työpajassa. Paikalla oli hyvä joukko pohtimassa, mitkä ovat juuri Siilinjärven tavoitteet resurssiviisaustyössä. Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen avasi tilaisuuden ja projektivastaava Laura Kortelainen alusti, mistä resurssiviisaustyössä on kysymys. Aiheeseen johdatteli myös Motivan Salka Orivuori kannustaen kuntia pohtimaan tulevaisuutta resurssiviisauden näkökulmasta. Hän toi myös esille hyviä esimerkkejä muista kunnista.

Paikalle tullut mukavan kokoinen joukko pääsi pohtimaan kunnan tavoitteita viidelle osa-alueelle. Energian tuotannon ja kulutuksen osalta esille nousivat mm. kunnan omien kiinteistöjen käyttö ja energiatehokkuus sekä hajautettu energiantuotanto eri raaka-aineilla. Huomionarvoista on, että jo nyt suurin osa kunnan käyttämästä kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla. Keskusteluissa tunnistettiin energiaverkkojen muuttumiseen ja digitaalisuuteen liittyviä mahdollisuuksia sekä puolueettoman energianeuvonnan tärkeys kunnan toimijoille, kuntalaisille ja yrityksille.

Liikkumisen ja yhdyskuntarakenteen osalta keskusteluun nousivat paremmat julkisen liikenteen yhteydet työmatkojen taittamiseen, liikkumisen muotojen mutkaton yhdistäminen toisiaan tukeviksi sekä yksityisautoilusta julkiseen liikenteeseen siirtymiseen kannustaminen. Yhtenä tekona muiden mukana esitettiin kunnan työntekijöiden työtehtäviin liittyvän liikkumisen muuttamista esimerkiksi sähköavusteisille polkupyörille.

Kulutuksen vähentäminen ja materiaalikiertojen parantaminen herätti ehdotuksia tavaralainaamosta ja yhteiskäyttöautoista. Julkiset hankinnat ja hankintaosaaminen nousivat myös tärkeiksi huomioitaviksi asioiksi kuten myös erilaisten maamassojen ja purkumateriaalien parempi ja koordinoitu hyödyntäminen. Samalla keskusteltiin vilkkaasti elinkaarirakentamisesta, vähähiilisestä rakentamisesta ja tilojen muunneltavuudesta. Myös jätteiden parempi lajittelu ja erilaiset digitaaliset ratkaisut pohdituttivat läsnäolijoita.

Ruuan tuotannon ja kulutuksen päästöt sekä lähiruoka ja ruokahävikin vähentäminen kirjattiin ylös huutomerkkien kanssa. Mahdollisuus paikallisen biokaasun tuotantoon joko lämmityksen ja sähkön tuotannon tapana tai liikennebiokaasuna herätti monenlaisia ajatuksia ja siinä nähtiin myös mahdollisuuksia maatiloille. Ryhmissä keskusteltiin myös luomutuotannon lisäämisestä sekä paikallisten pienten tuottajien pääsemisestä mukaan kunnan ruokahankintoihin.  Ylijäämäruuan ”Happy Hours” lounaspaikoissa aiheutti jo hymynvärettä kasvoille. Kannatettava idea!

Veden käytön ja luonnonvesien teemasta keskusteltaessa ryhmät olivat lähes yksimielisiä hyvälaatuisen pohjaveden tärkeydestä. Siilinjärvellä nautitaan vesilasissa hyvää pohjavettä, mutta pohjavesiin kohdistuu myös riskejä, joten tavoite kaikkien pohjavesialueiden hyvästä tilasta on tärkeää saada yleiseen tietoisuuteen. Luonnonvesien tila herätti yhteistä huolta niin yritysedustajien kuin paikalla olevien kuntalaistenkin osalta. Vesien tila sekä vesiin liittyvät elinkeinot ja virkistysarvot koettiin erittäin tärkeiksi ja ne ovat varmasti myös nousemassa Siilinjärven resurssiviisausohjelmaan.

Maanantain työpaja oli resurssiviisausohjelman työstön ensimmäinen tapahtuma. Jos et ollut vielä paikalla ja haluat työhön osallistua, ei hätää mukaan pääsee vielä. Seuraavat työpajat järjestetään 26.2 ja 26.3. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Resurssiviisausyötä Siilinjärvellä viedään eteenpäin maakunnallisen KierRe -hankkeen avustamana.

Kerro idea tai vinkkaa toiminnasta

Onko sinulla idea, miten Siilinjärvellä voitaisiin edistää resurssiviisautta? Haluatteko järjestää kiertotalouteen liittyvän tapahtuman tai tempauksen? Onko sinulla tiedossasi toimija, yritys tai henkilö, joka jo tekee ilmastotekoja, mutta emme vielä tiedä siitä? Ota rohkeasti yhteyttä, niin viedään yhdessä asiaa eteenpäin!

 

Yhteystiedot:
projektivastaava Laura Kortelainen
puh. 044 729 1204,  [email protected]