Tietoa hankkeesta

Navitas Kehitys Oy toimii päätoteuttajana Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hankkeessa, jonka tavoitteena on kaupunkien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevien ratkaisujen kehittäminen. Yhteishankkeen osatoteuttajina ovat Kuopion ja Iisalmen kaupungit sekä ProAgria Pohjois-Savo ry. Hankkeen hallinnoinnista vastaa projektipäällikkö Laura Leppänen.

Resurssiviisaus tarkoittaa luonnonvarojen, energian, raaka-aineiden ja palveluiden järkevää ja viisasta käyttöä. Hankeen aikana paneudutaan kaupunkien resurssiviisauden lähtötilanteeseen, luodaan lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmat sekä pilotoidaan mm. kierrätykseen ja ruokahävikkiin liittyviä toimintoja. Resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tarkastellaan neljän osa-alueet kautta:
1) energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen
2) vähähiiliset liikkumismuodot sekä vähähiilisten alueiden ja asumisratkaisujen edistäminen
3) kierrätyksen tehostaminen ja uusien ratkaisujen testaaminen
4) ruokaketjun kierron ja biotalouden kehittäminen.

Tavoitteena on, että Varkaus ja Iisalmi liittyvät Kuopion tavoin FISU-yhteistyöverkostoon. Lisäksi tavoitteena on kuntien liittyminen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen. Työtä resurssiviisauden ja kiertotalouden eteen kunnissa ovat tekemässä projektivastaavat Kirsi Savolainen (Iisalmi) , Minna Kuuluvainen (Kuopio), Teija Härkönen (Varkaus), Jaakko Lappalainen (Joroinen) sekä Laura Kortelainen (Siilinjärvi).

Biokaasun jakeluverkoston kehittäminen Valtatie 5:n varrella sekä biokaasun markkinoiden selvittäminen on osa hankkeen vähähiilisen liikkumisen teemaa. Tätä työtä toteuttaa ProAgria Pohjois-Savo ry:n asiantuntijat Juhani Paavilainen sekä Marjatta Räsänen.

Hankkeen tavoitteena on, että energia- ja ilmastotyötä edistävät toimenpiteet ja suunnitelmat viedään osaksi Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kuntastrategioita, talousarvioita ja päätöksentekoa. Lisäksi hankkeen aikana sauutua tietoa ja taitoa viedään kaikkien Pohjois-Savon kuntien käyttöön. Samalla kuntia kannustetaan kohti ekologisesti kestävää, vähähiilistä ja resurssiviisasta toimintamallia.

Hankeaika: 1.10.2016–30.9.2019. Muutoksen myötä hankeaika jatkui 9 kuukautta ja lisätoteuttajiksi tulivat Siilinjärvi ja Joroinen.
Päätoteuttaja: Navitas Kehitys Oy
Osatoteuttajat: Kuopion ja Iisalmen kaupungit, ProAgria Pohjois-Savo ry
Rahoitus: EAKR (Pohjois-Savon liitto), Pohjois-Savon kehittämisrahasto, toteuttajat

Hankkeen esittely ym. materiaalia hankkeesta