Category: Biokaasu

Biokaasuautoillen tulevaisuuteen

Teija Härkönen Ajankohtaista, Arkisto, Biokaasu

Varkaudessa, Kuopiossa ja Iisalmessa järjestettiin taksiautoilijoille keskustelutilaisuuksia, joissa tuotiin esille biokaasun käyttömahdollisuuksia ajoneuvoissa. Mitä kaasuautolla ajaminen maksaa, miten se käytännössä tapahtuu, kuinka yrittäjät ja kuljettajat suhtautuvat kaasuautoiluun ja onko kaasuautoilussa potentiaalia?

Keskusteluissa nousi esille, että tärkein kriteeri autoilulle on tällä hetkellä taloudellinen kannattavuus sekä tankkauksen vaivattomuus. Biokaasuautoilussa on tulevaisuutta, kun tankkauspisteiden määrä kasvaa tasaisesti, ajoneuvojen toimintavarmuus on turvattu bi-fuel tekniikalla (ajoneuvoissa sekä kaasu että bensa/diesel) ja biokaasuntuotannolla saadaan biopohjoiset materiaalit hyötykäyttöön. Ohessa tietoa biokaasuautoilusta sekä keskusteluiden koosteet.

Tietoa kaasuautoilusta
Taksiyrittajien nakemyksia kaasuautoilusta*
Lehtijutut

Vähähiilistä liikkumista edistetään myös yhteishankinnalla, sillä kunnilla, kuntayhtymillä, kuntien omistamilla yrityksillä ja seurakunnilla on mahdollisuus tulla mukaan Suomen suurimpaan sähkö- ja kaasuautojen yhteishankintaan. Suomen ympäristökeskuksen SYKEn ja KL-Kuntahankinnat Oy:n suunnitteleman yhteishankinnan tavoitteena on Suomen autokannan vihertäminen lisäämällä tuntuvasti sähkö- ja kaasuautojen määrää.

Yhteishankinta helpottaa kuntien työtä, sillä Kuntahankinnat kilpailuttaa ajoneuvot ja niiden toimitusehdot keskitetysti. Ajoneuvot voi hankkia kunnan omalla rahoituksella tai hankintaan voi käyttää eri rahoituslaitosten tuotteita. Esimerkiksi Kuntarahoitus tarjoaa sähköautojen rahoituksen toistaiseksi nollamarginaalilla. Lisätietoja täältä: http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kunnille_mahdollisuus_osallistua_mittava%2845469%29


Biokaasun tuotanto maatiloilla

Laura Leppänen Ajankohtaista, Arkisto, Biokaasu

Biokaasun tuotanto maatiloilla on vasta alkutekijöissään maassamme. Kiinnostusta on olemassa, mutta tuotannon kannattavuudessa on ollut ongelmia.  Maatilalla biokaasutuotannon kannattavuuden edellytyksenä on, että tuotetulla biokaasulla voidaan korvata tilalle ostettavaa sähkö- ja lämpöenergiaa. Maatilan biokaasulaitoksella käytetään syötteinä pääosin lantaa ja nurmea, joista biokaasu tehdään.

Maatilalla biokaasusta puolestaan tuotetaan polttomoottorissa (CHP) sähköä ja lämpöä. Biokaasu voidaan käyttää myös polttimon avulla pelkästään lämmitykseen. Maitotilalla saadaan usein sähkö käytettyä kokonaan, mutta syntyvän lämmön hyödyntäminen on vaikeampaa. Lisäksi talven ja kesän aiheuttama sähkön ja lämmön kulutuksen vaihtelu vaikeuttaa biokaasulaitoksen järkevää suunnittelua.

Maatilojen investointituen tasoa biokaasulaitoksille on korotettu tänä vuonna ja on nyt 40 %. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että biokaasu käytetään tilan omassa maataloustuotannossa. Avustusta ei saa sille osalle biokaasun tuotantoa, joka käytetään yksityistaloudessa tai myydään tilan ulkopuolelle.

Biokaasu liikennepolttoaineena

Korkeimman hinnan biokaasun tuottaja saa tällä hetkellä jalostetusta biokaasusta biometaanista, kun se myydään kuluttajille henkilöautojen polttoaineeksi. Ongelmana on, ettei Etelä-Suomea lukuun ottamatta liikennebiokaasulle ole vielä riittävästi kysyntää. Kun ei ole kysyntää, ei ole myöskään tarjontaa. Tällä hetkellä liikennekaasua saa tankattua maakaasuverkon yhteydessä olevilta pääosin Gasum Oy:n jakeluasemilta ja joiltakin maakaasuverkon ulkopuolisilta jakeluasemilta.  Gasum Oy:n asemilla kuluttaja voi valita haluaako tankata maakaasua (metaania) vai biokaasua (biometaania)

Kaasun jakeluverkko on nyt laajenemassa maakaasuverkon ulkopuolelle.  Esimerkiksi Mikkelin, Jyväskylän ja Oulun seuduilla avataan kaasun jakeluasemia lähiaikoina.  On varsin todennäköistä, että jakeluasemaverkosto kasvaa lähivuosien aikana VT4, VT5 ja VT6 varsille etelästä lähtien.

Miksi ostaa kaasuauto?

Kuluttajalle täytyy olla selvä kannustin hankkia kaasuauto. Tällä hetkellä kaasua voi tankata bensiinilitraa vastavan energiamäärän maakaasuna noin 0,75 €/litra ja biokaasuna noin 0,95 €/litra.  Gasum Oy tarjoaa kampanjaetuna yksityisasiakkaille kiinteään kuukausihintaan biokaasuna 89 € kuussa ja maakaasuna 69 € kuussa.

Uuden kaasuauton hinta ei juuri poikkea vastaavan bensiiniauton hinnasta.  Suomessa myydään myös lähinnä Ruotsista tuotuja käytettyjä autoja.

Useiden eri lähteiden (mm. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM) mukaan Suomessa tarvitaan sekä sähkö- että kaasuautoja korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Taustalle ovat EU:n Suomelle asettamat tavoitteet leikata päästökaupan ulkopuolisten hiilidioksidipäästöjä vuosina 2021–2030.  Kaasukäyttöisten henkilöautojen määrän ennustetaan kasvavan, mutta pitkällä aikavälillä siirryttäneen sähköautoiluun.  Raskaassa liikenteessä tullaan todennäköisesti siirtymään biopolttoaineiden käyttöön, jollei tapahdu merkittävää teknologian kehittymistä muiden käyttövoimien osalta.

Kaasuautojen etuna sähköautoihin verrattuna on niiden saatavuus ja huomattavasti pidempi toimintasäde. Kaasuauto on normaali bensiiniauto, johon on lisätty kaasutankki. Polttoaine riittää kaasutankillisen verran pidemmälle matkalle (300 – 400 km), joka on merkittävä tekijä pitkien etäisyyksien maassa. Uusissa autoissa kaasutankki sijoitettu auton rakenteisiin ja näin se ei vie paljoa tavaratilaa.  Polttoaineen saannin varmistavana tekijänä on siis nykyinen fossiilisen polttoaineen jakeluverkosto.

Biokaasun tuotanto yhteisyrityksissä

Toinen biokaasun tuotannon kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä ovat laitoksen investointikustannukset.  Biokaasulaitoksen kokoa suurentamalla voidaan alentaa investoinnin suhteellista kustannusta tuotettuun biokaasumäärään verrattuna. Suuremmassa yksikössä on myös mahdollista investoida edellä kuvattuun biokaasun jalostusyksikköön, joka sekin maksaa joitakin satoja tuhansia euroja.

Biokaasu tuotetaan perinteisesti ns. märkämädätystekniikalla.  Nyt Suomessa on kehitetty jatkuvatoimisia kuiva- ja kiintomädätystekniikoita, jotka mahdollistavat maatilojen yhteisten biokaasulaitosten toteutuksen.

Lietelanta separoidaan maatilalla ja separoitu kiintoaines kuljetetaan yhteiseen biokaasulaitokseen jopa kymmenien kilometrin päähän. Separoinnin toteuttaa urakoija, joka palauttaa maatilalle vastaavan määrän mädätettä (biokaasulaitoksessa syntyvä lopputuote) meno/paluu kuljetuksena.  Maatiloille hyöty tulee suoraan alentuneina lietteen levityskustannuksina ja ravinteiden hyväksikäyttö tehostuu.  Esimerkiksi tiloilla separoitu nesteosa voidaan levittää suurempina määrinä lähipelloille. Biokaasulaitokselta palautuva mädätysjäännös voidaan ohjata suoraan etäpelloille varastoon.

Ympäristön kannalta mädäte on lähes hajutonta, jolloin sen levitys ei aiheuta hajuhaittoja samalla tavalla kuin lannan levitys.  Mädätteessä on mukana kaikki lannan ravinteet ja esim. typen osalta ravinteiden käyttöarvo paranee. Merkittävin hyöty tulee separoinnin kautta kun ravinteiden kierrätys takaisin peltoon paranee.

Maatilojen yhteiset laitokset olisivat 10 -20 karjatilan yhteislaitoksia. Kun tiedetään maatilojen nykyinen heikko kannattavuus ja toisaalta liikennekaasun kasvun ennusteet, on oletettavaa että tällaisia yhteislaitoksia syntyy vasta parin vuoden päästä. Nyt on hyvä aika suunnitella näitä yhteishankkeita, jotta ne olisivat lähes valmiina kun tuottajahinnat lähtevät selvään nousuun ja maatiloilla on mahdollisuus investoida tällaisiin hankkeisiin.

 

ProAgria Pohjois-Savossa toimii KierRe/ Biokaasu – hanke.Lisätietoja; [email protected], puh. 0400 172 386 ja [email protected] puh. 0400 124 897.